Skip to the content

ALGEMENE LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN 

M-Light International B.V.

(KvK nr.: 20076499)

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden (hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”) zijn een integraal onderdeel van en zijn derhalve van toepassing op alle aanbiedingen/ offertes/prijsopgaven en op alle overeenkomsten/ transacties/ opdrachtbevestigingen waarbij M-Light International BV (hierna verder te noemen “MLI”) diensten of zaken aan een derde verstrekt of anderszins een opdracht van die Opdrachtgever aanvaardt, een en ander in de ruimste zin van het woord.

2. De Opdrachtgever c.q. koper (zijnde iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die met MLI onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst/ transactie dan wel met wie MLI een overeenkomst/transactie aangaat) zal in het navolgende worden aangeduid als “Opdrachtgever”.

3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarde of andere bedingen, waarnaar een Opdrachtgever in welke vorm ook verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens indien en voor zover deze door MLI schriftelijk zijn aanvaard.

4. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

5. Tussen MLI en de Opdrachtgever staat vast, dat, indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd deze voorwaarden ook op latere overeenkomsten tussen dezelfde partijen onverkort van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In plaats van een eventuele ongeldige bepaling heeft te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benaderd.

Artikel 2. Aanbiedingen, overeenkomsten, gegevens en informatie

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden, overige mededelingen etc. van MLI zijn steeds vrijblijvend. Indien Opdrachtgever een offerte cq. aanbieding aanvaardt, heeft MLI het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van MLI, bestaande uit de ondertekening van een overeenkomst cq. opdrachtbevestiging door MLI bindend tenzij eerder indien door MLI al feitelijk uitvoering is/wordt gegeven aan de overeenkomst.

3. Aanvullingen of wijzigingen op de Algemene Voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging van deze aanvullingen of wijzigingen door MLI bindend.

4. Alle (rechts)handelingen en gedragingen die in het kader van de door MLI met de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten door een functionaris of werknemer van de Opdrachtgever worden verricht, worden geacht gevoegelijk namens de Opdrachtgever te zijn verricht en binden de Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich er jegens MLI niet op beroepen dat ter zake deze handelingen of gedragingen geen bevoegdheid aanwezig is om de Opdrachtgever te vertegenwoordigen of te binden.

5. Bedragen/ prijzen die zijn genoemd in de door MLI uitgebrachte uitingen zijn, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, “Ex Works”, exclusief omzetbelasting en exclusief overige op de verkoop cq. levering vallende overheidslasten cq. branche gerelateerde lasten.

6. MLI heeft het recht de kosten die gemoeid zijn met de aanbieding c.q. offerte bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, mits MLI de Opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

7. Getoonde en/of verstrekte afbeeldingen/ beschrijvingen/ beschreven afmetingen/ brochures/ folders/ander reclamemateriaal/ elektrische gegevensdragers/ website, monster en tekeningen e.d., alsmede andere door MLI verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding en/of verduidelijking. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voor onjuistheden in en afwijkingen van voornoemde gegevens is MLI niet aansprakelijk.

8. Wanneer de Opdrachtgever aan MLI gegevens, tekeningen/ aantallen/ modellen enz. verstrekt, mag MLI uitgaan van de juistheid hiervan en zal MLI de aanbieding hierop baseren. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van MLI krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, aantallen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen en producten. De Opdrachtgever vrijwaart MLI voor elke aanspraak hierop van derden. 

9. Indien de Opdrachtgever een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij verplicht op het eerste verzoek van MLI, alle in het kader van cq. bij de aanbieding c.q. offerte geleverde zaken, zoals in het voorgaande lid zijn genoemd, aan MLI te retourneren. De hiermee gepaard gaande kosten zullen volledig voor Opdrachtgever worden gedragen.

10. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de in dit artikel genoemde documenten of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MLI, anders dan voor eigen gebruik, geheel of gedeeltelijk te hanteren, verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis te brengen van derden.

Artikel 3. Prijzen

1. Door MLI opgegeven prijzen en bedragen zijn steeds vrijblijvend, “Ex Works” , exclusief omzetbelasting en exclusief overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten cq. branche gerelateerde lasten.

2. Vrijblijvendheid in het vorige lid heeft betrekking op alle door MLI gehanteerde prijzen. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/ offerte of het aangaan van de overeenkomst verstrekte gegevens en bekende prijsbepalende factoren en hebben slechts te gelden voor de aangeboden hoeveelheden. Onder prijsbepalende factoren vallen niet limitatief bijvoorbeeld: (doorberekende) prijsstijgingen van grondstoffen en materialen, de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten waaronder lonen, sociale lasten/verzekeringen, pensioenen, invoerrechten en soortgelijke heffingen, uitvoerrechten, vrachttarieven, verzekeringspremies, heffingen, belastingen en andere overheidslasten.

3. Indien na datum van de overeenkomst één of meer prijsbepalende factoren een verhoging ondergaan –ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden– is MLI gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, zonder enige verdere opslag.

4. De prijzen van de goederen, die door MLI in het buitenland worden betrokken, zijn berekend op basis van de op het ogenblik van de uitgebrachte offerte/ aanbieding/ overeenkomst geldende verhouding tussen de koers van de euro en de desbetreffende buitenlandse munteenheid. Bij wijziging van deze verhouding is MLI gerechtigd de prijzen dienovereenkomst aan te passen, de offerte/ aanbieding/overeenkomst te herroepen dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4. Levering en levertermijnen

1. Alle leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie: “Franco afleveradres” met uitzondering van het bepaalde in het volgende lid.

2. Voor leveringen per afleveradres met een totaalwaarde beneden een door MLI telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief BTW) behoudt MLI zich voor de vrachtkosten in rekening te brengen.

3. MLI heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal aan de Opdrachtgever te doen aanbieden. Het rapport van de vervoerder dient steeds tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Indien en voor zover sprake is van een weigering van acceptatie, komen de retourvracht, de opslagkosten en andere kosten geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

4. De door MLI opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door MLI is gegarandeerd.

5. Afgezien van gevallen waarin MLI ter zake een garantie heeft verleend, is de naleving van de opgegeven levertijd afhankelijk van haar mogelijkheden.

6. De overeengekomen levertermijn vangt aan op de dag dat MLI de beschikking heeft gekregen over alle noodzakelijke gegevens en bescheiden van de Opdrachtgever.

7. Bij niet tijdige levering dient MLI schriftelijk in gebreke te worden gesteld door de Opdrachtgever om haar verplichtingen alsnog in een redelijke termijn na te komen.

8. Indien ten gevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichtingen van MLI redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd, is zij gerechtigd de levering voor een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard op te schorten.

9. Overschrijding van de levertijd geeft Opdrachtgever, geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij de Opdrachtgever opzet of bewuste roekeloosheid van MLI bewijst.

10. Indien de levering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is MLI gerechtigd tot deelleveringen. In het geval van deelleveringen is MLI eveneens gerechtigd overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden elke deellevering afzonderlijk te factureren.

11. Onverminderd het hier vorenstaande geldt voor overeenkomsten op afroep, dat de gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd worden verdeeld. Indien dit niet geschied, is de Opdrachtgever zonder enige voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en is MLI gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Transport

1. Het risico van MLI te leveren zaken gaat geheel over op de Opdrachtgever bij de feitelijke aflevering der zaken op het op de pakbon aangegeven afleveringsadres. De prijzen van MLI zijn mede op deze faciliteit gebaseerd.

2. De Opdrachtgever staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van aflevering/bestemming c. q. losplaats.

3. Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door MLI, voor rekening en risico van de Opdrachtgever, opgeslagen. MLI kan in dat geval wel al betaling verlangen.

Artikel 6. Emballage

1. MLI is gerechtigd om emballage, bij de Opdrachtgever, in rekening te brengen. MLI is verplicht deze in rekening gebrachte emballage terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs die aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht, gedurende een door MLI bepaalde periode, maar uiterlijk binnen 1 maanden na de leveringsdatum.

2. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de Opdrachtgever voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de in rekening gebrachte prijs.

Artikel 7. Reclames en retourzendingen

1. De Opdrachtgever is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de Opdrachtgever zichtbare afwijkingen van de overeenkomst, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de pakbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de zaken, schriftelijk ter kennis van MLI te worden gebracht.

2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 5 werkdagen na ontvangst van de zaken c. q. beëindiging van de werkzaamheden aan MLI te worden gemeld, onder vermelding van de afwijking van de overeenkomst, aard van de fouten, onvolkomenheden en/of gebreken.

3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de bedoelde termijnen aan MLI kenbaar zijn gemaakt, worden de geleverde zaken cq. werkzaamheden als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Opdrachtgever te zijn aanvaard.

4. Reclames schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

5. MLI dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken en de Opdrachtgever moet MLI in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de activiteit opnieuw uit te voeren. 6. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van MLI wanneer laatstgenoemde zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft gegeven.

7. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door MLI te bepalen wijze en in de originele verpakking c. q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever, tenzij MLI de reclame gegrond verklaart.

8. Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de verpakking van de zaken nog in de oorspronkelijke en onbeschadigde staat verkeert. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de Opdrachtgever hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder en dient hij zulks binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst aan MLI te berichten.

9. Indien de zaken na aflevering zijn gemonteerd, van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen is reclamatie niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in zodanige gevallen is MLI tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.

10. Indien zaken, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor MLI ontstaan, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

11. Onder de door MLI te stellen voorwaarden kunnen reeds geleverde zaken worden teruggenomen met creditering van deze retouren op de reeds verzonden factuur, mits de zaken zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en nog behoren tot het courante assortiment. Speciaal voor de Opdrachtgever bestelde zaken worden in geen geval retourgenomen.

12. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 10.

Artikel 8. Betaling

1. Betaling het factuurbedrag dient uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de rekening van MLI, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De in het vorige lid bedoelde betalingstermijn is een fatale termijn. Wanneer niet betaald wordt binnen de in lid 1 genoemde betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de Opdrachtgever een vertragingsrente van 12 % op jaarbasis aan MLI verschuldigd.

3. Bij overschrijding van de hierboven genoemde betalingstermijn is de Opdrachtgever voorts buitengerechtelijke kosten verschuldigd ten belope van 15 %, met een minimum van € 50, van het niet betaalde gedeelte van de factuurbedragen (inclusief BTW) dan wel de werkelijke kosten indien deze hoger zijn en onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. MLI is niet gehouden aan te tonen dat deze buitengerechtelijke kosten ook daadwerkelijk door haar zijn gemaakt. Indien MLI haar vordering in een gerechtelijke procedure, arbitrage en bindend advies daaronder begrepen, heeft aanhangig gemaakt is de Opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procureurs en procesgemachtigden alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en het vastrecht ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.

4. MLI is te allen tijde gerechtigd om van de Opdrachtgever (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen en/of te verlangen dat de Opdrachtgever een, ter beoordeling van MLI, deugdelijke zekerheid stelt. Overeengekomen betalingstermijnen kunnen ten allen tijde door MLI worden herroepen.

5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is MLI bevoegd de nakoming van de jegens de Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien MLI het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen.

6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht of de beschrijving door de Opdrachtgever bij de overboeking hiervan afwijkt.

7. Indien de Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, één of meerdere vorderingen op MLI heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de Opdrachtgever af van het recht verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 9. Schade, aansprakelijkheid en vrijwaring

1. MLI, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor enige schade van de Opdrachtgever met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, eigenschappen of kwaliteit van de verkochte en/of geleverde zaken, dan wel eventuele door MLI of namens haar uitgevoerde werkzaamheden, diensten of gegeven adviezen, waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of herleveringsverplichting.

2. Evenmin komen voor vergoeding in aanmerking: transportkosten, reis- en verblijfkosten, kosten van
(de)montage en/of (her) installatie, vermindering van winst, bedrijfstagnatie, zelfs indien MLI in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schadevormen.

3. Het in lid 1 en 2 genoemde leidt uitzondering indien en voor zover de Opdrachtgever opzet of bewuste roekeloosheid van MLI bewijst, in welk geval MLI echter nooit tot meer gehouden zal zijn dan vergoeding van de directe schade van de Opdrachtgever.

4. De aansprakelijkheid van MLI ingevolge lid 3 is te allen tijde beperkt tot vervanging van het verkochte en/of geleverde en/of terugneming van de verkochte en/of geleverde zaken en creditering tot het voor het verkochte en/of geleverde gefactureerde bedrag, dan wel (bij levering van diensten) tot vergoeding van het op de opdracht betrekking hebbende factuurbedrag, zulks steeds ter keuze van MLI.

5. Onverminderd het bepaalde in het vorige leden van dit artikel is MLI nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door MLI gesloten verzekering.

6. MLI garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor de Opdrachtgever het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. De garantieverplichting van MLI strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. 

7. Indien de overeenkomst met de Opdrachtgever zaken betreft die MLI van derden betrekt of betrokken heeft, komt de Opdrachtgever geen andere rechten toe dan die, welke hij rechtstreeks kan geldend maken jegens de fabrikant of jegens de leverancier van MLI uit hoofde van door die fabrikant of leverancier op de geleverde zaken gegeven garantie. De afhandeling van een beroep op de garantie is geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur.

8. De Opdrachtgever vrijwaart MLI tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de gesloten overeenkomst(en) en daarbij door MLI geleverde zaken en/of diensten als gevolg van vorderingen van derden. Voorts vrijwaart de Opdrachtgever MLI tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door MLI verstrekte informatie. De vrijwaring in dit artikel geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van MLI.

9. MLI staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

10. In alle gevallen is de termijn waarbinnen MLI tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 1 (één) maand, gerekend vanaf het moment waarop de fouten, onvolkomenheden en/of gebreken aan de Opdrachtgever zijn gebleken.

11. Verstrekte garanties zijn alleen van toepassing voor zover deze in garantiebewijzen dan wel in afzonderlijke garantieovereenkomsten zijn vastgelegd en voor zover aan de in de daarin genoemde voorwaarden is voldaan. Indien de door MLI geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

12. De Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van MLI heeft voldaan.

13. De Opdrachtgever verliest diens rechten jegens MLI, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart MLI tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover: a. Voormelde schade is ontstaan door ondeskundig gebruik/ toepassing/ montage/ aansluiting en/of met instructie en/of adviezen en/of handleidingen strijdig gebruik/ toepassing/ montage/ aansluiting en/of ondeskundige bewaring (opslag) / transport / verzending van de geleverde zaken door de Opdrachtgever.

b. Voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens (zoals tekeningen, berekeningen, monsters en modellen), werkwijzen, orders en aanwijzingen, materialen, constructies, informatiedragers e.d. die door of namens de Opdrachtgever aan MLI zijn verschaft en/of voorgeschreven.

c. Voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever zelf of een derde in opdracht van de Opdrachtgever werkzaamheden in of aan het geleverde heeft uitgevoerd dan wel heeft gemonteerd cq aangesloten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MLI.

d. Tevens wordt geen garantie gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van: - normale slijtage; - niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; - installatie, montage, wijziging of reparatie door de Opdrachtgever of door derden .

e. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door de Opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud / Pandrecht

1. Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van MLI tot aan het moment waarop de Opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij MLI zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten, met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken. Tot dat tijdstip is de Opdrachtgever gehouden de door MLI geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van MLI te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekeringen op eerste verzoek van MLI ter inzage te geven alsmede niet tot be- of verwerking van deze zaken over te gaan.

2. Ondanks het eigendomsvoorbehoud worden de geleverde zaken door de Opdrachtgever voor eigen rekening en risico gehouden.

3. Indien er gegronde vrees bestaat dat de Opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens MLI niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat de Opdrachtgever voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is de Opdrachtgever verplicht het onder eigendomsvoorbehoud geleverde, eventueel de bestanddelen en/of daaruit nieuw gevormde zaken op eerste verzoek aan MLI ter beschikking te stellen. Indien de Opdrachtgever hieraan niet meewerkt, is MLI zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waartoe de Opdrachtgever reeds nu voor alsdan haar dan wel een door haar aan te wijzen derde onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming verleend om daartoe al die plaatse te betreden, waar de eigendommen van MLI zich bevinden en deze terug te nemen. De kosten van terugname/gave zullen ten laste van de Opdrachtgever worden gebracht. 

4. De Opdrachtgever is zolang aan bovenstaande verplichtingen niet is voldaan, niet gerechtigd desbetreffende zaken te vervreemden, dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen. Indien de Opdrachtgever de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaak toch aan een derde aflevert, is de Opdrachtgever verplicht de eigendom van de desbetreffende zaken voor te behouden.

5. MLI verschaft aan de Opdrachtgever op het moment dat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens MLI heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaak onder voorbehoud van pandrecht van de TU, mede ten behoeve van andere aanspraken die MLI op de Opdrachtgever heeft. De Opdrachtgever zal op eerste verzoek aan MLI alle medewerking verlenen welke in dat kader noodzakelijk en gewenst zijn.

Artikel 11. Faillissement / Beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de Opdrachtgever en MLI gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en MLI hiertoe ook haar instemming verklaard.

Artikel 12. Overmacht

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe MLI krachtens de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van MLI, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van MLI, is MLI gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens MLI tot aan dat moment te voldoen.

2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking (zowel in het bedrijf van MLI als in andere voor de werkzaamheden relevante bedrijven, waaronder toeleveranciers, fabrikanten en importeurs) en/of uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen (o.a. door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen), storingen in het verkeer, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij MLI, diens toeleveranciers, fabrikanten en importeurs of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

3. In geval van overmacht heeft MLI het recht te harer keuze de overeenkomst/transactie te annuleren dan wel de uitvoering daarvan op te schorten totdat de omstandigheid, welke de overmacht oplevert, heeft opgehouden te bestaan. De Opdrachtgever heeft in deze gevallen geen recht op enige schadevergoeding.

4. Ingeval de Opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover MLI in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan MLI verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 13. Annulering en ontbinding

1. De Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e. v. B.W. of andere wettelijke bepalingen.

2. Annulering door de Opdrachtgever is slechts mogelijk indien MLI daarin toestemt. Alsdan is de Opdrachtgever aan MLI, naast een vergoeding van ten minste 50 % van de koopsom c.q. afgesproken prijs verplicht tot afname van reeds bestelde zaken tegen betaling van de afgesproken prijs. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart MLI ter zake. 

3. Door de Opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 14. Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

1. Op alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen, samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het vorenstaande met uitsluiting van de bepalingen van internationale verdragen waaronder het Weens Koopverdrag, voor zover deze geen dwingend recht bevatten.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat MLI de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter te Arnhem, voor zover rechtens mogelijk.